Användarvillkor på Buddy.art

Villkoren är till för din säkerhet på Buddy.art

Nedan hittar du våra användarvillkor som i stort sätt handlar om att:

Du förbinder dig att hålla dig uppdaterad om innehållet i Användarvillkoren för all användning av Buddy.arts tjänster.

Du måste respektera Buddy.arts immateriella rättigheter och inte reproducera vår tjänst någon annanstans.

Du måste ha rätt att lägga upp all information när du skapar annonser i Tjänsterna och inte inkludera något som kan vara olagligt.

Du ska vara medveten om att Buddy.art använder sig av tredjepartsleverantören Stripe (www.stripe.com), för att förmedla betalningar mellan Tjänsternas användare och att du, för att utföra eller motta betalningar för annonser i Tjänsterna, även måste acceptera Stripes användarvillkor.

Du måste förstå att Buddy.art har ett begränsat ansvar för Tjänsternas tillgänglighet och tillhandahållandet av korrekt information.

Du ska vara medveten om att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy.

Allmänt

Dessa villkor ("Användarvillkoren"), tillsammans med övriga villkor som finns på Buddy.arts webbplats (”Webbplatsen”) och sådana villkor som Buddy.art i vissa fall tillhandahåller en användare separat, reglerar din användning av Buddy.arts tjänster (”Tjänsterna”). Tjänsterna tillhandahålls av Buddy.art (“Buddy.art”) org.nr 559295-4449. Genom att använda Tjänsterna godkänner du dessa Användarvillkor och förbinder dig att följa dem. Denna version av Användarvillkoren gäller från den 25 maj 2021 . Vi rekommenderar dig att läsa Användarvillkoren noggrant och skriva ut en kopia av Användarvillkoren för framtida bruk.

Förutsättningar för att du ska kunna använda Tjänsterna

Buddy.art erbjuder användare en möjlighet att nyttja Tjänsterna genom att registrera sig. För att ingå avtal om Tjänsterna måste du vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande.

Tjänsterna tillhandahålls inte till personer eller företag som tidigare har brutit mot Användarvillkoren, tidigare av Buddy.art tillhandahållna villkor eller lagar och regler. Om du registrerar ett företag som användare intygar du att du har behörighet att binda företaget till dessa Användarvillkor.

Immateriella rättigheter

Allt material i Tjänsterna, inklusive Webbplatsens layout omfattas av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent eller andra immateriella rättigheter. Om inte annat anges är allt material på Webbplatsen skyddad egendom.

Du får inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på Webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från Buddy.art.

Du bör alltid fråga om lov innan du länkar till Webbplatsen om du känner dig osäker om ditt syfte kan inkräkta på Användarvillkoren eftersom en länkning kan innebära att du anses göra innehållet tillgängligt för allmänheten.

Du får inte indexera innehållet på Webbplatsen och baserat på detta automatgenerera länkar på din egen hemsida. Inte heller får du länka in Webbplatsens material i ett framesystem eller Pop-up fönster. Du bör alltid tänka på att det kan finnas andra än Buddy.art som har rättigheter till materialet på Webbplatsen och dessa då också måste ge sitt tillstånd.

All otillåten användning av Buddy.art immateriella rättigheter kan medföra ersättningsskyldighet och/eller straffansvar.

Användargenererat innehåll

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare av Tjänsterna skapar eller lägger upp på Webbplatsen, som t.ex. bilder, filmer och annonstexter (”Användargenererat Innehåll”).

Buddy.art gör inte gällande någon äganderätt till det Användargenererade Innehållet.

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade Innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild, videoklipp, text och innehåll i förfrågningar eller annonser och marknadsföring).

Du garanterar att det Användargenererade Innehållet inte innehåller annans upphovsrättsligt skyddade material, logotyp eller annan immateriell rättighet som du inte har fått rättighetsinnehavarens tillstånd att använda.

Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade Innehållet (exempelvis i en bild eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de uttryckligen har godkänt att förekomma i det Användargenererade Innehållet.

Genom att lägga upp Användargenererat Innehåll vid införandet av en förfrågan eller annons, ger du Buddy.art en oinskränkt rätt att fritt förfoga över det Användargenererade Innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners.

Buddy.art får även använda det Användargenererade Innehållet i marknadsföringssyfte. Buddy.arts rättigheter kvarstår även efter att en annons har tagits bort.

Du efterger härmed alla krav på ersättning från Buddy.art för Buddy.arts användning av det Användargenererade Innehållet.

Användarens ansvar

Som användare ansvarar du för att dina registrerade uppgifter är korrekta och de överensstämmer med motsvarande registrerade företagsuppgifter eller folkbokförda uppgifter.

Det är endast du som har registrerat dig som användare som får skapa förfrågningar, annonsera och besvara utifrån det registrerade kontot. Det är inte tillåtet att låta en annan person använda ditt konto i Buddy.art.

Du åtar dig att se till att andra personer inte kan få tillgång till ditt konto eller använder Tjänsterna i ditt namn. Om du har anledning att misstänka att någon obehörig har tillgång till ditt konto i Buddy.art åtar du dig att omedelbart kontakta oss så att vi kan spärra ditt konto i avvaktan på utredning.

Skatt och deklaration

Du ansvarar själv för att till Skattemyndigheten på ett korrekt sätt deklarera den ersättning som du får när du utför aktiviteter mot betalning som har annonserats i Tjänsterna.

Användare ansvarar själva för eventuella skattekonsekvenser som kan uppkomma i och med användande av Tjänsterna, t ex för betalning av eventuella skatter och avgifter inklusive sociala avgifter som kan komma att utgå.

För vidare information om frågor relaterade till skatt så hänvisar Buddy.art till din lokala skattemyndighet.

Regler för förfrågningar och annonsering

Det är inte tillåtet att annonsera orealistiska eller opassande förfrågningar eller erbjudanden. Buddy.art förbehåller sig rätten att ta bort en annons eller avbryta en pågående aktivitet som anses falla inom denna kategori.

Tjänster som enligt svensk lag är olagliga är inte tillåtna i Tjänsterna. Missbruk kan komma att polisanmälas.

Det är inte tillåtet att som säljande part be om betalning för annonserade aktiviteter utanför plattformen, om inte annat godkänts av Buddy.art, eller att be om en högre ersättning än erbjudet i Tjänsterna.

Regler för förfrågningar och annonsering

Det är inte tillåtet att annonsera orealistiska eller opassande förfrågningar eller erbjudanden. Buddy.art förbehåller sig rätten att ta bort en annons eller avbryta en pågående aktivitet som anses falla inom denna kategori.

Tjänster som enligt svensk lag är olagliga är inte tillåtna i Tjänsterna. Missbruk kan komma att polisanmälas.

Det är inte tillåtet att som säljande part be om betalning för annonserade aktiviteter utanför plattformen, om inte annat godkänts av Buddy.art, eller att be om en högre ersättning än erbjudet i Tjänsterna.

Buddy.arts ansvar

Buddy.art är endast en mellanhand och tredjepart som tillhandahåller en förmedlingsplattform och påtar sig därmed inget ansvar därutöver.

Användare samtycker till och godkänner att Buddy.art inte kan hållas ansvarig för andras användning eller utlämning av uppgifter på Buddy.arts webbplats. Planering, genomförande och ansvar för aktiviteter beror på inkluderande parter för genomförande där Buddy.art inte kan hållas ansvarig för användares användning av uppgifter på Buddy.arts webbplats.

Bestämmelser i dessa Användarvillkor ska inte begränsa Buddy.art ansvar vid uppsåt eller grov vårdslöshet eller enligt tvingande lag. Buddy.art förbehåller sig rätten att stänga av dig som användare från Tjänsterna samt att upphöra att tillhandahålla delar eller hela Tjänsterna om det sker en regulatorisk förändring eller genom myndighetsbeslut som begränsar Buddy.art möjligheter att tillhandahålla Tjänsterna.

Buddy.art tillhandahåller Tjänsterna i befintligt skick. Buddy.art förbehåller sig rätten att förändra Tjänsterna utan föregående meddelande till dig som användare.

Buddy.art kan inte hållas ansvarig för Tjänsternas tillgänglighet, fel eller reducering och/eller uteblivelse av Tjänsternas funktionalitet, däribland virus, tekniska fel och misslyckanden.

Buddy.art kan inte hållas ansvarig för ekonomiska förluster och följdskador, däribland förlorad vinst eller förlust av data och information.

Buddy.art kan inte inte hållas ansvarig för innehållet på Buddy.arts webbplats, däribland särskilt text, information, bilder, videos eller länkar som läggs in av användare i fritextfält på webbplatsen.

Betalningar mellan användare

Genom Tjänsterna har säljande part (”Arrangören”) och köpande part (”Deltagaren”) möjlighet att skicka och ta emot betalningar av annonserade aktiviteter.

Betalningstjänsterna genom vilken Arrangören och Deltagaren kan skicka och ta emot betalningar sinsemellan tillhandahålls av tredjepartsleverantören Stripe (www.stripe.com). Genom att godkänna Användarvillkoren eller genom att fortsätta använda Tjänsterna och hålla i aktiviteter för vilka du får betalt, blir du också bunden av Stripes användarvillkor, som kan ändras från tid till annan av Stripe. Som ett villkor för att möjliggöra betalningstjänster på Webbplatsen genom Stripes försorg, ska du genom Buddy.art förse Stripe med korrekt information om dig själv.

Buddy.art tar ut en transaktionsavgift för transaktioner som sker i plattformen, enligt Buddy.art vid var tid gällande avgiftsnivå. Transaktionsavgiften dras från den betalning som Arrangören får från Deltagaren varefter Arrangören behåller det återstående beloppet i ersättning om inte annat särskilt anges av Buddy.art.

Försäkringsskydd

När du deltar i aktiviteter annonserade via Tjänsterna och när du annonserar via Tjänsterna gäller det försäkringsskydd som du eventuellt själv har tecknat och i den omfattning som framgår av villkoren för din försäkring.

Skadeersättning

Du som användare åtar dig att hålla Buddy.art skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Användargenererat Innehåll eller på grund av att du som användare i övrigt har agerat i strid med Användarvillkoren eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

Personuppgifter

Buddy.art behandlar dina personuppgifter i enlighet med Buddy.art vid var tid gällande
Integritetspolicy

Ångerrätt

Du är medveten om att det inte föreligger någon ångerrätt om du tar del av eller påbörjar utnyttjandet av Tjänsterna. Dock begränsar inte detta eventuella ändringar du kan vilja göra av de tjänster som efterfrågats och som ska utföras mellan användare av Tjänsterna.

Ändringar i Användarvillkoren

Buddy.art kan komma att ändra dessa Användarvillkor från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi dock att inhämta ditt samtycke innan förändringen träder i kraft.

Kontaktuppgifter

Buddy.art, Box 1126, Kungsklippan 17, 112 25 Stockholm, Sverige eller hello@buddy.art.

Frågor till Buddy.art

Har du generella frågor kring din upplevelse med Buddy.art är du alltid välkommen att kontakta oss. Vi läser, undersöker, utvärderar och svarar på alla inkommande frågor.

Krävs det så hör vi av oss till eventuellt andra involverade parter, såsom t.ex. en annan Buddy.art-användare. Du kan närsomhelst du vill höra av dig med kompletterande information eller övriga frågor rörande ditt ärende.

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag ska tillämpas på Tjänsterna och dessa Användarvillkor. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.